LAS OVTAR - STOJNA MESTA za AVTODOME

SMA MULEC
Naziv operacije: Stojna mesta za avtodome Vinogradništvo Mulec
Akronim operacije: PZA VINOGRADNIŠTVO MULEC
Celotna vrednost operacije: 57.089,14 EUR
Pričakovan znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP: 39.964,68 EUR
Naziv aktivnosti: Ukrep LEADER (19.2)
Nosilec operacije: Vinogradništvo Mulec
Ostali partnerji v operaciji: Strojne instalacije in gostinstvo Dela Ž Gorazd Žmavc s.p., Občina Pesnica
 
 
Vzpostavljeno bo postajališče za 12 avtodomov, ki se bodo oskrbeli z elektriko in čisto vodo ter odložijo fekalije in odpadke (ločeno zbiranje odpadkov). Izdelana bo tiskovina v slovenskem in nemškem jeziku, z znamenitostmi in ponudbo vlagatelja in partnerjev.
 
Operacija je inovacija, saj na območju Občine Pesnica takega postajališča ter turističnih vsebin-programov doživetij in postajališča za avtodome ni, prav tako pa manjkajo prenočitvene kapacitete, zato na ta način v vpeljavo nove možnosti prenočitev turistov, nastaja potencial za povečanje števila obiskovalcev in turistov, za promocijo turističnih znamenitosti, uvedbo novih turističnih produktov in povezovanja različnih ponudnikov (bodi si razne turistične točke, vodenja oz. promocija kmetij, delavnice, prireditve,..) na območju kraja, občine in celotnega področja LAS Ovtar Slovenskih goric.
Z operacijo bomo zagotovo doprinesli k razvoju turizma na našem območju, saj do sedaj te vrste turistov tukaj ni, ker nimajo omogočenega postanka. Prav tako bomo doprinesli k dodatni turistični ponudbi z uvajanjem novih turističnih produktov in programov na območju LAS OVTAR.
Ker bo postajališče izvedeno po evropskih normativih in standardih bo pozitivno pripomoglo k varovanju okolja. Z uvedbo novega postajališča za avtodome bomo tudi preprečili nelegalno ustavljanje in praznjenje avtodomov ter s tem pripomogli k varovanju okolja. V okviru postajališča je prav tako predvideno ločeno zbiranje odpadkov ter ustrezno gospodarjenje z njimi. Ohranjali bomo naravno in kulturno dediščino, ozaveščali uporabnike o ustreznem načinu ravnanja z odpadki, naravnimi viri, energijo in gojili spoštljiv odnos do narave.
Na PZA bo omogočen dostop za invalide, omogočeno bo aktivno gibanje – PARK&RIDE -postavi avtodom in se po okolici zapelji s kolesom in PARK, HIKE&LEARN-postavi ravtodom in se odpravi na pohod po naravi. Aktivnosti v naravi dokazano zmanjšujejo stres in odpravljajo njegove posledice. Omogočeno bo medgeneracijsko srečevanje starejših, mlajših, otrok, domačinov, tujcev, izmenjava izkušenj, druženje in povezovanje.
 
Ob koncu projekta, predvideno v septembru 2018 bo izveden otvoritveni, promocijski dogodek za novinarje in širšo javnost.
V okviru projekta bosta nastala tudi dva nova turistična programa za različni ciljni skupini uporabnikov, programa bosta povezovala novonastalo in že obstoječo turistično ponudbo kraja ter tako nadgradila in razširila ponudbo za turiste. Tako bo lahko obiskovalec podaljšal postanek na območju LAS Ovtar Slovenskih goric.
 
Cilji operacije: razvoj okolja, ki bi omogočalo dodatno zaposlovanje; nova vrsta turistov v okolju, ki bodo uporabljali izdelke lokalnih ponudnikov; nova turistična ponudba in nova doživetja; nov produkt za turiste z avtodomi; preprečevanje nelegalnega ustavljanja in onesnaževanja okolja; več medgeneracijskega srečevanja na postajališču, več fizičnega gibanja in razširitev zelenih površin.
Cilji operacije so namenjeni vsem vrstam in skupinam turistom (družine, starejši, mladi,  pari, domači gostje in tujci), ponudnikom na območju LAS – razširitev Ovtarjeve ponudbe.
 
Pričakovani rezultati: razširitev Ovtarjeve ponudbe, večja turistična prepoznavnost, trajnostni razvoj območja, večja povezanost območja, novi turistični produkti.
 

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja